Danh sách các trường Nhật ngữ

Danh sách các trường Nhật ngữ

duhocnhatban
 1. Học viện Nhật ngữ quốc tế KIJ (Kobe)
 2. Trường Nhật ngữ Kyoto Minsai (Tokyo)
 3. Học viện quốc tê Logos (Kanagawa)
 4. Trường Nhật ngữ MCA (Tokyo)
 5. Trường Nhật ngữ ISI (Tokyo)
 6. Trường Nhật ngữ ISI Tokyo (Tokyo)

7.Trường ngôn ngữ Nagano NLC (Nagano)

 1. Trung cap ngoai ngu va kinh doanh Tokyo (Tokyo)
 2. Học viện quốc tế J (Osaka)
 3. Hoc vien quoc te Ashiya (Osaka)
 4. Trường Nhật ngữ JCLI (Tokyo)
 5. Hoc vien Nhat ngu Kasuga (Kobe)
 6. Trường Nhật ngữ TGN (Tokyo)
 7. Dai hoc quoc te Kobe (Kobe)
 8. Hoc vien giao luu quoc te Tokyo (Tokyo)
 9. Trường Nhật ngữ Nishinihon
 10. Trường Nhật ngữ Umikaze (Osaka)
 11. Truong Nhat ngu Hiroo (Tokyo)
 12. Hoc vien giao luu Kobe (Kobe)
 13. Trung cap Alice (Ishikawa)
 14. Truong Nhat ngu An (Tokyo)
 15. Hoc vien quoc te Matsudo (Chiba)
 16. Hoc vien giao duc quoc te Osaka (Osaka)
 17. Hoc vien Nhat ngu TCC (Tokyo)
 18. Hoc vien ngon ngu Newglobal (Tokyo)
 19. Trung cap thong tin kinh te quoc te (Saitama)
 20. Học viện Nhật ngữ Ken (Chiba)
 21. Trường quốc tế Yamate (Saitama)
 22. Học viện quốc tế Aishin (Kanagawa)
 23. Học viện thiết kế Yokohama (Kanagawa)
 24. Trung cap kinh doanh Iwatani (Yokohama)
 25. Học viện giáo dục quốc tế Yokohama (Yokohama)
 26. Hoc vien ngoai ngu Osaka (Osaka)
 27. Hoc vien Bunrin (Osaka)
 28. Hoc vien giao duc quoc te Japan (Fukuoka)
 29. Hoc vien Kamiyama (Aichi)
 30. Hoc vien van hoa ngon ngu Toyo (Okinawa)
 31. Trường Nhật ngữ YMCA Fukuoka (Fukuoka)
 32. Hoc vien quoc te One Purpose (Osaka)
 33. Hoc vien quoc te Kyoto (Kyoto)
 34. Hoc vien giao duc van hoa quoc te Tokyo (Tokyo)
 35. Trung cap kinh doanh quoc te Hiroshima (Hiroshima)
 36. Trường Nhật ngữ Tokyo Galaxy (Tokyo)
 37. Học viện Tokyo YIEA (Tokyo)
 38. Hoc vien Tokyo Sanritsu (Tokyo)
 39. Trung tam van hoa Waseda (Tokyo)
 40. Trường ngôn ngữ Samu
 41. Trường nhật ngữ Shurin
 42. Học viện giáo dục quốc tế Aoyama
 43. Trường nhật ngữ Shinjuku Heiwa
 44. Trường Nhật Ngữ AKAMONKAI
 45. Trường nhật ngữ Midream
 46. Học viện văn hóa và ngôn ngữ Kudan
 47. Trường nhật ngữ KAI
 48. Viện nghệ thuật ngôn ngữ
 49. Trường ngôn ngữ Gendai
 50. Trường nhật ngữ lien kết với Đại học quốc tế Tokyo
 51. Trường cao đẳng văn hóa và nhật ngữ Tokyo
 52. Học viện Tokyo Nichigo
 53. Trường nhật ngữ Toyo
 54. Trường ngôn ngữ UJS
 55. Trường nhật ngữ YMCA Tokyo
 56. Trường nhật ngữ ISI – Tokyo

 

 

Comments

comments

Không có comment nào

Để lại lời nhắn